Invitasjon til å tegne aksjer i Polarfisk AS - produsent av russisk caviar
Polarfisk produserer russisk caviar

Invitasjon til emisjon i Polarfisk AS

Tegningsperiode avsluttes 15. November 2018 kl 24:00

Bli med som investor i Norges første oppdrettsanlegg for Størfisk som produserer russisk kaviar – en av verdens mest eksklusive og kostbare matvarer.

Polarfisk driver landbasert produksjon av størfisk og størkaviar

Caviar fra størfisk er en av verdens mest eksklusive matvarer som omsettes til priser mellom 25.000 – 33.000 NOK per kilo til forbruker. Forventet produksjonskostnad per kilo caviar er beregnet til 7.000 NOK. 

Polarfisk produserer caviar i landbaserte oppdrettsanlegg med konsesjon til inntil 650 tonn fisk i anlegget. Ved full utnyttelse av konsesjonen kan Polarfisk produsere inntil 32 tonn årlig.

Vi har personell med nødvendig kompetanse for oppdrett og produksjon av størfisk og stør caviar. Selskapet er nå i en investerings- og utviklingsfase og forventer lønnsom drift fra 2021.

I dag har vi omkring 60.000 størfisk fra 0,15 til 1,5 kilo i størrelse. Etter utvelgelse av den beste produksjonsfisken forventer vi å beholde mellom 10.000 og 20.000 hunnfisk.

En kjønnsmoden hunnfisk vil i snitt produsere mellom 0,5 til 1,5 kilo rogn hvert år de kommende 15 årene. Rognen foredles til russisk caviar.

Polarfisk forventer resultatmessig netto overskudd på driften fra og med 2021, og svært god lønnsomhet på sikt. Selskapet planlegger produksjon av mellom 10 til 15 tonn caviar pr år med fullt utbygd produksjon innen utgangen av 2025.

Bli med på et caviareventyr!

*Klikk avspillingssymbolet for å se vår presentasjonsvideo

Ordinær fangst av stør har falt kraftig som følge av overfiske. Samtidig har volumet av oppdrett vært stabilt, slik at etterspørselen har presset prisene opp.

Etterspørsel etter sjømat øker med 2-4% per år, som en følge av at kjøpekraften øker betydelig blant en voksende verdensbefolkning.

Nå kan du bli med på et vaskekte norsk caviareventyr med russisk caviar fra stør. Et eventyr som kan bli svært lønnsomt.

Dagens markedspris er 25 – 32.000 kroner per kilo. Vi kan bare spekulere på hva prisen vil være i 2025 – men vi planlegger å levere 10 tonn størcaviar!

Invitasjon til bestilling av aksjer i pågående emisjon

Interesserte inviteres til å melde seg tidligst mulig i emisjonsperioden med bestilling for kjøp av aksjer.

  • Vi inviterer til tegning av inntil 2.000.000 aksjer med tegningskurs NOK 5,- til sammen inntil 10 millioner kroner
  • Antall aksjer før emisjon: 13 729 800 verdivurdering før emisjon: NOK 68.649.000,-
  • Frist for tegning er Torsdag 15. November kl 24:00
  • Bindende tegning ved innsendelse av bestillingsblankett.
  • Emisjonsbeløpet skal benyttes til kjøp av ytterligere 300 gytemodne størfisk, utvidelser av produksjonsanlegg, samt salgs- markeds- og driftskostnader.
  • Detaljer i prospekt – last ned prospekt her

Dette sier noen av våre aksjonærer

“Polarfisk er et spennende selskap som ønsker å gjøre noe ingen tidligere har gjort i Norge. Ikke bare vil det bli produsert et luksusprodukt som i seg selv vil gi god avkastning, men stør er en stabil oppdrettsart der hele fisken kan utnyttes til det fulle. Samtidig vil vi bidra til å lette presset på en art som er sterkt utrydningstruet. Jeg var ikke i tvil, dette ville jeg være med på!”

– Ann Cecilie Ursin Hilling, Styremedlem
og aksjonær i Polarfisk AS

“Eg synest det er spennande å investere i eit selskap som går nye vegar. Som første selskap i Norge, satsar Polarfisk AS på produksjon og sal av det unike og eksklusive produktet «russisk caviar». Det er også viktig at produksjonen kan bidra til å sikre stør mot utrydding. Denne reisa vil eg vere med på!”

– Sven-Olai Høyland,
aksjonær i Polarfisk AS

“Hver eneste hunnfisk av russisk stør kan i sitt livsløp produsere rogn til produksjon av caviar til en verdi mellom 300.000 til 500.000 kroner med vår produksjonsmetode. Av ca. 60.000 fisk i anlegget forventer vi omkring 15.000 produksjonsklare gytende hunnfisk. Vi har konsesjon til å femdoble antallet. Jeg vil si en langsiktig investering i Polarfisk kan bli svært lønnsom.”

– Anker Bergli, Styreleder, daglig leder
og største aksjonær i Polarfisk AS

Bestill aksjer i Polarfisk AS

Du kan bestille aksjer elektronisk nå, eller laste ned bestillingsskjema som sendes inn. Tegningsperiode avsluttes 15. November 2018 kl 24:00.

Eksklusiv russisk caviar fra størfisk

poarfisk-caviar-slettes

En av verdens mest eksklusive matvarer

Russisk caviar er blandt den absolutt ypperste luksus av matvarer i verden. Den verdifulle råvaren har ført til overfangst og utbredt tyvfiske av størfisk som nå er en truet art.

Polarfisk bidrar til å bevare arten samtidig som vår produksjonsmetode holder fisken i live gjennom fiskens naturlige levealder (15-25 år) Kvaliteten og produksjonsmengden på størcaviar blir bedere jo eldre fisken blir.

polarfisk-caviar-eksklusiv-forpakning-3

Eksklusiv forpakning fra 30 – 500 gram

Polarfisk vil selge caviar i eksklusiv forpakning i volum fra 30 gram til 500 gram. Polarfisk har inngått en avtale med en norsk distributør av sjømat som allerede leverer eksklusive råvarer til mer enn 100 restauranter globalt.

Vi søker samarbeid med andre distribusjonskanaler og vil også levere direkte til forbruker gjennom en planlagt nettbutikk.

Dette er Polarfisk

Konsesjon

Polarfisk har fått den første og hittil eneste konsesjon for oppdrett av størfisk og produksjon av størcaviar i Norge

Produksjonsprosess

Vår produksjonsmetode bevarer støren i live gjennom dens naturlige levealder. Uttak av rogn skader ikke fisken

Eksklusiv caviar

Den eksklusive “russiske” caviaren eller størcaviaren selges for mellom 25.000 – 33.000 kroner per kilo til forbruker

Miljøvennlig

Vårt landbaserte oppdrettsanlegg forurenser ikke miljøet. Vann gjenbrukes og renses før det slippes ut

Lønnsomhet

Polarfisk forventer lønnsom og senere svært lønnsom drift av selskapet fra første uttak av caviar i 2021 og fremover

Marked

Etterspørsel etter størcaviar og pris til forbruker forventes å fortsette å stige på verdensmarkedet i årene som kommer

Bærekraftig miljøvennlig produksjon

Polarfisk produksjonsanlegg

Polarfisk sitt landbaserte produksjonsanlegg i Bjærangsfjord i Meløy kommune bygges bærekraftig og miljøvennlig. Anlegget skal ivareta hele næringskjeden fra klekking og produksjon av yngel, settefisk av stør. Videre med påvekst til rogn- og matfisk, videreforedling og salg av markedsklare produkter.

Med moderne produksjonsmetoder kan rognen til produksjon av caviaren høstes uten at fisken skades. Fisken produserer mere og bedre rogn etter hvert som den vokser over 10 til 15 år. Alt avfall fra produksjonen gjenvinnes og vannutslipp renses slik at anlegget ikke forurenser miljøet.

La oss få vite at du er interessert

Ønsker du å snakke med oss? Avtal møte eller meld din interesse for emisjonen. Tegningsperiode avsluttes 15. November 2018 kl 24:00.

Polarfisk omestning I millioner NOK

Omsetning og resultat

Forventningene til omsetning og resultat er bygd på en forsiktig oppkjøring med begrensede investeringer og lavest mulig risiko. Vi har behov for å utvikle markeds- og salgskanalene i takt med utviklingen av produksjonen.

Vi vurderer å forsere produksjonen ved oppkjøp av 300 gyteklare hunnfisk. Det kan gi inntekter fra 2020. 

Polarfisk utvikling av produksjon Størcaviar

Utvikling i produksjonsvolum

Polarfisk har en konsesjon som har en volumbegrensning av levende størfisk i anlegget til en hver tid på 650 tonn. Det er en stor konsesjon som kan utnyttes godt med utbygging av oppdrettsanlegget.

Ved produksjon av rogn for 10 tonn caviar pr år kreves anleggsareal inntil ca 15.000 m2. Utbyggingen kan skje trinnvis i forhold til behovet.

Polarfisk lønnsomhetsutvikling i millioner NOK

Lønnsomhetsutvikling

Lønnsomhetsutviklingen i selskapet avhenger av utbygging av et effektivt og strukturert produksjons-anlegg, samt godt fundert finansiering.

Videre vil kvalitetsikret produksjon, gjennomtenkt profilering og effektiv markedsføring og salg være avgjørende for en lønnsom utvikling i selskapet.

Risikonivå på investeringen er lav til middels.

  • Størfisk er en stabil og flott fisk i et avansert og kunnskapsbasert oppdrettsmiljø
  • Størfisk har lav dødelighet og liten sykdomsrisiko
  • Selskapet har god kontroll på kostnader og annen driftsutvikling
  • Sterk etterspørsel og høy pris på kvalitetsikret Caviar

Hjelp oss å dele!

Del gjerne siden med ditt nettverk

Motta nyheter!

Legg igjen din e-post adresse så holder vi deg oppdatert

Newsletter signup – Sharing options – footer???

Start typing and press Enter to search